การปลูกแตงกวา

แตงกวา หรือ แตงร้าน ที่เป็นไม้เลื้อยที่มีถิ่นฐานเกิดอยู่ในประเทศอินเดีย แน่นอนว่านิยมปลูกกันอย่างมากมายใช้ตัวของผลนำมาทำเป็นอาหาร ปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ประเภท ต้ม ผัด โดยเฉพาะใส่ลงในแกงจืด หรือกินกับน้ำพริก  หรือ อาจจะแปรรูปต่างได้อย่างมากมาย การปลูกแตงกวานั้นมีวิธีที่หลากหลายขั้นตอนเป็นอย่างมาก ควรเตรียมดินในการปลูกนั้นควรขุดไถหน้าดินให้ลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร เนื่องจากผักชนิดนี้เป็นผักที่มีรากที่ลึกแบบปานกลางและควรใส่ปุ๋ยคอกลงไปหรือปุ๋ยหมักก็ได้ลงไปในการเตรียมดินด้วย นิยมปลูกหยอดเมล็ดลงไปโดยตรงในแปลง ปลูกเป็นหลุมจะดีกว่า ประมาณ 1.5 เมตร ใช้ในการระยะห่างของแถว ส่วนระยะระหว่างต้นโดยประมาณ 1 เมตร หยิบเมล็ดหยอดหลุมลงไปประมาณ 3-5 เมล็ด ดินจะต้องลึกไป 2.5 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยปุ๋ยคอก ส่วนการยกร่องปลูก หากปลูกเป็นแปลงใหญ่มักนิยมปลูกแถวเดี่ยว และเว้นระยะระหว่างแถว 1.5 เมตร และระหว่างต้น 50 เซนติเมตร การให้น้ำของแตงกวานั้นจะต้องใช้ระบบการให้น้ำแบบ furrow system  เนื่องจากจะได้ผลที่ดี เพราะผิวดินชุ่มชื่นแน่นอนและเถาแดงไม่เปียกน้ำส่วนเรื่องของการพรวนดินควรทำในระยะแรกๆเลย โดยเริ่มจากกำจัดวัชพืช  เพราะในระยะต่อมาอาจทำได้ลำบาก เนื่องจากรากแดงจะอยู่ที่ผิวดินมาก ส่วนเรื่องการเก็บเกี่ยวแตงกวานั้นมักจะเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากหยอดเมล็ดได้ประมาณ 40 วันแล้วและจะเก็บไปอย่างเรื่อยๆได้อีก1 เดือน การเก็บต้องคำนึงถึงขนาดของผลและจุดประสงค์ของการใช้ด้วย